CBT

CBT

WHAT IS CBT?

KBT kognitiv beteendeterapi, har lyfts fram flitigt i media som en bra behandlingsmetod för många psykologiska problem. Den har haft stor genomslagskraft i psykologisk behandling och kunnat visa på goda behandlingsresultat i forskningsstudier. Man har då tittat på vissa diagnosgrupper och undersökt behandlingens effektivitet för dessa. Efter att man har kunnat påvisa goda resultat i dessa studier har man sedan slagit fast att KBT har stark evidens för behandling av flera diagnoser, som generaliserad ångest (GAD), panikångest, sömnstörning, social fobi och specifika fobier.

Det finns olika förgreningar av KBT eftersom KBT egentligen är ett paraplybegrepp som inrymmer terapiinriktningar från olika skolor, den behavioristiska inlärningspsykologin och den kognitiva psykologin. Den behavioristiska fokuserar på vad beteendet fyller för funktion och vad beteendet får för konsekvenser på kort och lång sikt.

Vi människor har en tendens att göra saker som blir belönande på kort sikt och tänker ibland inte så mycket på hur det blir på lång sikt. I den behavioristiska inlärningsteorin bryr man sig inte så mycket om innehållet i tankar till exempel medan den kognitiva psykologin fokuserar på hur tankemönster uppstår utifrån livserfarenheter.

Den kognitiva psykologin utgår ifrån att vi lär oss hur vi ska förhålla oss i olika situationer i vår uppväxtmiljö och genom andra erfarenheter i livet. Vi utvecklar olika föreställningar om oss själva och omvärlden och förhåller oss till outtalade regler, så kallade livsregler som vi lever efter på gott och ont. Vi kan till exempel ha en uppfattning om oss själva som misslyckade som har skapats av erfarenheter av misslyckande. Den uppfattningen påverkar sedan vilka känslor som väcks i vissa situationer och hur vi beter oss. Vi kanske undviker situationer av rädsla för att misslyckas eller vi överpresterar av samma anledning.  En livsregel skulle kunna vara ”om jag presterar på topp så riskerar jag inte att misslyckas”. Om vi undviker en sådan situation känns det ganska skönt på kort sikt, men vi utvecklar inte acceptans av oss själva och en kompetent självbild på lång sikt.

In CBT, we work with questioning thought patterns and creating behavioral change. We work in a structured way and each conversation is structured based on a given structure where we have agreed together on what to focus on. You decide for yourself which goals you want to achieve after completing therapy and we work towards these goals. To increase efficiency, we have homework between sessions where you get to practice what we have been working on.

 

 

Comments are closed.